periscoop


De naam Periscoop is net wat meer dan een woordspel met de eerste lettergrepen van mijn voor- en achternaam. Een periscoop helpt –net als goed onderzoek– om dingen te zien die buiten je directe blikveld vallen. Goed onderzoek maakt complexe zaken inzichtelijk. Dat laatste is precies de ambitie van Periscoop Onderzoek & Advies:

 

Het verrichten van degelijk, relevant en objectief projectonderzoek, en daar helder over rapporteren. Onderliggend doel is inzicht bieden aan opdrachtgevers, die daarmee het begrip van hun markt (sector, bedrijf, taakveld) kunnen verdiepen, en hun beleid beter kunnen onderbouwen.

Projectonderzoek: samenwerking en objectiviteit

Voorbereiding - werkplan - afstemmingProjectonderzoek kan alleen gedijen in een vruchtbare interactie tussen opdrachtgevers en onderzoekers. De ervaring leert dat onderzoeksvragen in eerste instantie vaak niet helder en eenduidig zijn. In de voorfase is het zaak om doel- en vraagstelling helder te maken, in de zin dat de vraag beantwoordbaar geformuleerd wordt, en dat de verwachte uitkomsten bruikbaar zullen zijn. Dat komt tot stand in uitwisseling tussen opdrachtgever en (geopteerde) onderzoeker. Pas als die helderheid er is, en er een doordachte onderzoeksopzet staat, heeft het zin om een exact werkplan op te stellen.

In de uitvoering draait het om samenwerking. Projectonderzoek is een teamsport. De onderzoeker brengt vaardigheden in, maar is niet noodzakelijk een ingewijde in het bedrijf en de markt van de opdrachtgever. De succesformule voor goed en nuttig projectonderzoek bestaat uit het combineren van kennis en informatie die al bij de opdrachtgever bestaat, met de sectoroverstijgende ervaring en de frisse blik van de onderzoeker.

Alliantievorming tussen opdrachtgever en onderzoeker doet niet af aan de eigen verantwoorde-lijkheid van de onderzoeker. Zonder objectieve positie heeft het geen zin om onderzoek te (laten) verrichten. Binnen die noodzakelijke objectiviteit is er alle ruimte voor onderlinge afstemming, ook over de wijze van rapporteren. Het beoogd gebruik stelt eisen aan de vorm waarin de uitkomsten worden vastgelegd. Een quickscan voor intern gebruik vergt een andere vorm en redactie dan een ‘officieel’ rapport, waarmee andere partijen geïnformeerd of overtuigd moeten worden.

Detachering: snelheid en inlevingsvermogen

De hierboven beschreven ambitie van Periscoop Onderzoek & Advies behelst twee onderdelen: onderzoeken en rapporteren. Deze onderdelen gaan vaak samen, maar dat is geen noodzaak. Brancheorganisaties en andere koepels missen vaak inpandig de capaciteit om een economische redenering snel, bondig en helder op papier te zetten. Het kan gaan om beleidsstukken, informatie voor het bestuur of juist voor de achterban, of om argumentatie in een discussie met een toezichthouder. Het kan ook andersom: toezichthouders hebben soms behoefte aan een projectmatige visie, maar wel vanuit de eigen gedachtenwereld beredeneerd en in het eigen jargon gesteld.

De overtuigingskracht van dergelijke stukken zit in de autoriteit die ze uitstralen: een deskundige en goed geïnformeerde aanpak, met een feitelijke ondergrond en een neutrale toonzetting. Dat sluit aan bij de praktijk van projectonderzoek, maar het werkt anders. Het gaat hier in feite om een tijdelijk penvoerderschap op basis van detachering, op grotere of kleinere afstand. Snel schakelen en intensieve interactie tussen opdrachtgever en opsteller zijn daarbij essentieel. Hier komt een van de grote voordelen van het kleinschalig ondernemen naar voren: flexibiliteit is onze reclame!

De afgelopen jaren heb ik voor verschillende organisaties dergelijke stukken geschreven, meestal onder tijdsdruk en altijd met veel plezier. De achterkant van de medaille is dat deze rapporten steevast anoniem blijven, en soms ook vertrouwelijk. Het zijn stukken van de opdrachtgever, waar de opsteller niet mee mag geuren. Geen voorbeelden dus op deze website – nu ja, eentje dan. Maar ik verschaf graag nadere toelichting.

Benieuwd?

Benieuwd of Periscoop Onderzoek & Advies iets voor u kan betekenen? Kijk rustig rond op deze site, en schroom vooral niet om contact op te nemen.